Apostilácia – čo predstavuje tento názov

Kedysi bolo nutné, aby akýkoľvek verejný dokument, ktorý mal byť použitý v inej krajine než v ktorej bol vydaný, bol riadne legalizovaný – overený príslušnými orgánmi štátu, ktorého doklad úrad vydal a následne ambasáda či konzulát krajiny, kde mal byť použitý, potvrdila, že daný dokument bol vydaný kompetentným orgánom a mal dôkazovú moc a platnosť v krajine pôvodu. Keďže tieto procesy zahŕňali mnohé úrady, celý proces bol veľmi pomalý, zložitý a v neposlednom rade aj nákladný. Valná väčšina krajín teda pristúpila k tzv. Haagskej zmluve s jednoduchým cieľom – všetkému tomu procesu sa vyhnúť. Dnes si vďaka tomu vystačíte s jednou doložkou, ktorá sa pripne k oficiálnej listine – nazývame ju apostilácia.

apostilácia

Apostilácia je dokument, ktorý dokazuje pravosť iného dôležitého dokumentu

Apostilácia – kto ju vydáva?

Overenie listiny apostiláciou sa vykonáva tak, že verejná listina sa opatrí apostilom (špeciálnou pečiatkou či osobitným listom) v tvare štvorca s dĺžkou hrany aspoň deväť centimetrov a musí povinne obsahovať výraz „Apostille“. Na tomto osvedčení sa uvádza napríklad aj štát, v ktorom bola listina vydaná, kým bola podpísaná a kto osvedčoval jej pravosť. Apostilácia môže byť vykonávaná len príslušným orgánom štátu v ktorom bola listina vydaná. Uvediem príklad. Ak chcete použiť slovenské osvedčenie o živnostenskom oprávnení v zahraničí, musíte žiadať o apostiláciu dokumentu na Slovensku a až takto apostilované osvedčenie môžete bez problémov použiť v zahraničí (samozrejme len v krajine, ktorá pristúpila k dohovoru o apostile).

K akým dokumentom sa doložka pridáva?

Apostilácia je užitočná v situáciách keď potrebujete napríklad získať živnostenské oprávnenie v zahraničí, pri splnomocnení svojho zástupcu v zahraničí, uzatváraní manželstva v zahraničí a mnohých iných prípadoch. Apostilácia je však možná len pri niektorých dokumentoch. V prvom rade pri dokumentoch vydaných súdnym orgánom štátu, dokumentoch vydaných správnymi úradmi, pri notárskych listinách, ako aj pri úradných potvrdeniach na súkromných dokumentoch. Overenie – apostiláciu – spravidla vybavíte v jeden deň a hradí sa formou kolkových známok.

Zanechať odpoveď