Prírodné zeolity a klinoptilolit – stručný prehľad ich použitia (2. časť)

Neprehliadnite prvú časť tohto článku.

Prírodné zeolity v poľnohospodárstve

Ďalšia efektívna oblasť rozmanitého využívania prírodných zeolitov, ako napr. klinoptilolit, sú v poľnohospodárstve. Zeolity sa pridávajú ako prísada do krmiva hospodárskych zvierat, čím sa zlepší využívanie samotného krmiva. Prejavuje sa to na prírastku hmotnosti chovaných zvierat a znížení prípadoch chorobnosti ich zažívacích orgánov. Ako prísada sú zeolity aj v krmive pre veľkochov rýb v uzavretých priestoroch. Tu totiž vzniká voľný čpavok, ktorý je pre ryby veľmi škodlivý. Pridaním klinoptilolitu možno obsah čpavku znížiť až o 99%, čo umožňuje na rovnakom priestore chovať až dvojnásobné množstvo rýb.

klinoptilolit

Zeolity výrazne redukujú zapáchajúci čpavok

V hydinárskych farmách prírodné zeolity znižujú zápach a výpary výkalov, čo má priaznivý vplyv na čistotu ovzdušia v chovných zariadeniach. Vo viacerých krajinách sa prírodné zeolity používajú na prevzdušnenie a udržiavanie vlhkosti v pôdach a spomaľovanie uvoľňovania niektorých nutričných zložiek z chemických hnojív.

Živočíšna výroba, prírodné zeolity a klinoptilolit

Intenzifikácia poľnohospodárstva zvyšovaním množstva použitých hnojív podstatne redukovala náklady na výrobu kultúrnych plodín, ale zároveň však priniesla aj výrazné znečistenie a zamorenie škodlivinami celých rozsiahlych krajinných ekosystémov. Prírodné zeolity, a z nich hlavne klinoptilolit, sú určite jednou zo surovín budúcnosti aj v poľnohospodárstve. Neustále pribúdajúce nové výsledky vedeckých prác, experimentálnych štúdií ale aj praktické výsledky z chovov hospodárskych zvierat a pestovania rastlín sú toho dôkazom. Postupný prechod na prevládajúce biologické hospodárenie na pôde, ako aj vo veľkochovoch zvierat, už nie sú len utopickými snahami úzkej skupinky nadšencov.

Kvôli celkovej predstave, aké sú pestré možnosti technologických aplikácií prírodných zeolitov v poľnohospodárstve, je možné napr.  uviesť aj tieto aj možnosti:

 • minerálny doplnok do kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá; priaznivý dietetický a antibakteriálny účinok
 • úprava zloženia a kvality exkrementov chovaných zvierat
 • skvalitnenie používania podstielky pod zvieratami; celkové zlepšenie životného prostredia chovaných zvierat ako aj personálu starajúceho sa o tieto zvieratá
 • dezodoračný účinok na odstránenie zápachov a nadmernej vlhkosti v ustajňovacích priestoroch hospodárskych zvierat
 • odstraňovanie amoniaku pridaním klinoptilolitu do recirkulačných systémov v uzavretých chovných zariadeniach rýb
 • pridávaním prírodných zeolitov klinoptilolitového charakteru sa pri chove ošípaných počas laktácie zvýšila hmotnosť mladých prasiatok; celkový prírastok na váhe prasiat sa pridávaním klinoptilolitu taktiež zvýšil
klinptilolit

Klinoptilolit sa používa aj ako prídavok do krmiva pre ošípané

 • pridávaním klinoptilolitu do stravy ošípaných sa zlepšujú charakteristiky ich trusu, pretože sa v závislosti od množstva pridávaného prírodného zeolitu znižuje obsah vlhkosti
 • hydina kŕmená zmesou aj s pridaným zeolitom má často vyššiu produkciu vajec, kvalitnejšiu škrupinu, menšiu spotrebu potravy a zlepšenú charakteristiku trusu
 • klinoptilolit pridaný do potravy hovädzieho dobytku zlepšuje ich prírastky na váhe a celkovej kvalite mlieka; počas ich laktácie sa vhodne zvýšili hodnoty pH; pridávaním prírodných zeolitov do stravy sa znížila jej úhrnná spotreba krmív
 • v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe sa uvádzajú aj tieto technologické možnosti:
 • sušenie a ochrana skladovaného obilia
 • prírodné zeolity ako nosiče herbicídov a pesticídov
 • zeolitové substráty na báze klinoptilolitu ako nosiče priemyselných hnojív; prítomnosť spracovaných zeolitových substrátov pri povrchovej úprave granulovaných hnojív
 • zlepšovanie fyzikálnych a chemických vlastností pôd po pridávaní zeolitov (kyslosť, štrukúrne vlastnosti, prevzdušnenie, biologická aktivita); ekonomickejšie hospodárenie s vodou a s hnojiva na farmách
 • pridané substráty na báze prírodných zeolitov dlhodobo adsorbujú prítomné škodliviny v pôdnom prostredí (As, Cd, Pb, Cu)
Žiadne odpovede

Zanechať odpoveď